Version: 1.1.0.30 - Date: 2017-10-08

  • Test: Fall Creators Update ready
  • Add: Run only one instance

Version: 1.0.0.29 - Date: 2017-07-17

  • Fix: GUI text

Version: 1.0.0.28 - Date: 2017-05-24

  • Add: Extended Online Help

Version: 1.0.0.24 - Date: 2017-04-22

  • Add: Online Help

Version: 1.0.0.23 - Date: 2017-04-21

  • First Public ReleaseVersion: 1.1.0.30 | Date: 2017-10-08 | Download | MD5: d211b9a66c1d5f92dbd4bcc83313b2cf